Patronaty

Obrazek

Ikona symbolizująca patronaty udzielane przez ministerstwo.

 

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji

 


Uwaga!

Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.” Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”


Postanowienia ogólne 

1

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami i działaniami realizowanymi przez nie. Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MC.

2

Patronat MC jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniu. Decyzja o przyznaniu Patronatu Honorowego MC ma charakter uznaniowy.

3

MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes państwa. MC nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów). W szczególnych przypadkach MC może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym takiego przedsięwzięcia, jeżeli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej MC.

4

Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej ponadregionalny. 

5

MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

6

MC nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

7

W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MC zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym MC a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MC.

O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

8

Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu MC oraz umieszczania logotypu MC w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

 

Tryb przyznawania patronatów

9

Kwestia przyznania patronatu MC rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (punkt 11.a).

10

Jednostką MC odpowiedzialną za przyznawanie patronatów jest Biuro Ministra.

 

11

a)     Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić pisemnie: wypełniony wniosek (WORD) (PDF) oraz szczegółowe jego uzasadnienie, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione w pkt. 1.

 

b)    szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków Kierownictwa MC – musi zawierać szczegółową agendę wydarzenia (z tzw. minutówką). W przypadku braku agendy, prośba o uczestnictwo nie będzie rozpatrywana.

 

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęciem przedsięwzięcia na adres mailowy: patronaty@mc.gov.pl

Jeśli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków Kierownictwa MC należy go złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.  

Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli Ministerstwo Cyfryzacji uzna je za konieczne, w terminie 7 dniu od otrzymania informacji. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w wyznaczonym – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu MC.

 

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Cyfryzacji:

 

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:

Logotypy Ministerstwa Cyfryzacji: