Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Dyrektor Piotr Witkowski

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 55 28

1.Do zakresu działania Departamentu należy:

1) prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra i w urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym prowadzenie kontroli przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenie kontroli udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji pod względem legalności i oszczędności wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Ministra na zadania zlecone oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji księgowej, z wyłączeniem dotacji, o których mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) przeprowadzanie kontroli organizacji i warunków pracy samorządowych kolegiów odwoławczych;

3) badanie prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa samorządowego kolegium odwoławczego;

4) badanie prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka samorządowego kolegium odwoławczego;

5) koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki właściwe w sprawach kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) koordynowanie działań kontrolnych prowadzonych na zlecenie Ministra;

7) analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

8) prowadzenie spraw związanych z:

a) koordynowaniem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz z nadzorem załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
b) przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa,
c) obsługą przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Ministra lub innego przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa;

9) załatwianie skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa;

10)współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;

11) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w Ministerstwie, w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

12) koordynacja przygotowania i przygotowanie projektu planu działalności, planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie właściwości Ministra;

13) zastępstwo procesowe Ministra – na podstawie upoważnienia – w sprawach pozostających we właściwości Departamentu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami;

14) obsługa organizacyjna i biurowa Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji;

15) obsługa biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego Zastępców;

16) zapewnienie obsługi organizacyjnej samodzielnej komórki audytu wewnętrznego;

17) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.

2. Sprawy z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, prowadzi audytor wewnętrzny podległy w zakresie swoich obowiązków Ministrowi.