Departament Informatyzacji

Zastępca Dyrektora Justyna Duszyńska

ul. Królewska 26

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 13

Do zakresu działania Departamentu należy:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne związanych z informatyzacją administracji publicznej, w szczególności:

a) realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć informatycznych przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12 tej ustawy,
b) wykonywanie zadań Ministra w zakresie weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,
c) koordynacja działań związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i modyfikacjami systemu ePUAP;

2) rekomendowanie strategicznych zadań państwa, standardów i wytycznych w zakresie informatyzacji administracji publicznej;

3) przygotowywanie rekomendacji dotyczących interoperacyjności, neutralności technologicznej i jawności standardów informatycznych dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

4) finansowanie inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

5) współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji administracji publicznej;

6) przygotowywanie rekomendacji dotyczących minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi;

7) opracowanie i przygotowanie propozycji zmian do Planu Informatyzacji Państwa;

8) monitorowanie działalności legislacyjnej dotyczącej informatyzacji administracji publicznej i rozwoju elektronicznej administracji;

9) projektowanie prawnych, organizacyjnych i technologicznych podstaw rozwoju informatyzacji administracji publicznej;

10) organizowanie i obsługa posiedzeń Rady Informatyzacji;

11) obsługa administracyjno-biurowa i techniczna zespołów będących organami pomocniczymi ministra właściwego do spraw informatyzacji w obszarze informatyzacji;

12) programowanie mechanizmów wsparcia zadań z zakresu informatyzacji państwa w ramach obecnej i kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej;

13) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia technicznego utrzymania systemów teleinformatycznych, które wystawiają usługi na zewnątrz Ministerstwa (ePUAP, SSDI, Centralne Repozytorium Informacji Publicznej);

14) prowadzenie spraw związanych z podległością wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych.