Społeczny Kodeks Konsultacji w rządowym programie „Lepsze regulacje na lata 2012-15”

Rząd przyjął 22 stycznia program „Lepsze regulacje” na lata 2012-2015 wraz z Kodeksem Konsultacji przygotowanym przez ekspertów z administracji i społecznych pracujących wspólnie po Kongresie Wolności w Internecie wiosną 2012 r. Dzięki temu dokument ten zostanie upowszechniony w całej administracji rządowej. Trwają prace nad wdrożeniem go w MAC. Jak brzmi Siedem Zasad dobrych konsultacji?

22.01.2013 | administracja, samorządy

Rząd przyjął 22 stycznia program „Lepsze regulacje” na lata 2012-2015 wraz z rekomendacja, by ministerstwa wdrażały  nowe zasady konsultacji już teraz, zanim program zostanie wdrożony. Chodzi o Kodeks Konsultacji przygotowanym przez ekspertów z administracji i społecznych pracujących wspólnie po Kongresie Wolności w Internecie wiosną 2012 r. Dzięki temu dokument ten zostanie upowszechniony w całej administracji rządowej. Trwają prace nad wdrożeniem go w MAC.

Program „Lepsze Regulacje” wprowadza zasady, dzięki którym poprawi się  jakość podejmowanych decyzji i sprawa. Dbanie o jakość zmian zaczyna się od samego planowania i dokładnej analizy tego, jakie skutki zmiana przyniesie. Cały proces kończy na analizie tego, jak nowa regulacja zadziałała - czy była efektywna i skuteczna.

Wiadomo, że dla tzw. lepszych regulacji (better/smart regulation) kluczowe są stanowiska zainteresowanych podmiotów. To dlatego przy wprowadzaniu wszelkich zmian istotny jest proces konsultacji. Pozwala on administracji m.in. na zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie, jaki będzie wpływ planowanej regulacji na rzeczywistość.

Jak piszą autorzy Kodeksu Konsultacji, „wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności.

Innymi sposobami poznawania i uwzględniania preferencji obywateli w okresie między wyborami są m.in. szeroka debata publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej i zinstytucjonalizowany dialog obywatelski i społeczny”.

Kodeks konsultacji będzie częścią „działania 6.I.B.1” mającego na celu opracowanie Wytycznych do oceny wpływu regulacji, w tym zasad przeprowadzania konsultacji.

Kodeks zaczyna się od prostych Siedmiu Zasad które potem są szczegółowo rozwinięte, tak by każdy – obywatel i urzędnik – wiedział, czy są stosowane. Te Siedem zasad to:

1. DOBRA WIARA – prowadzenie konsultacji w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie.

5. KOORDYNACJA – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Co to znaczy prowadzić konsultacje zgodnie z tymi zasadami? Odpowiedź jest tu: http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf

 Prezentacja - Kodeks konsultacji (pdf)

Kodeks konsultacji

Dokumenty

Polecane aktualności