Postulaty zebrane w czasie pierwszego dnia Kongresu Wolności w Internecie

05.03.2012 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów

W Centrum Nauki Kopernik obradowało ok. 250 osób. W czasie czterech warsztatów zebraliśmy postulaty:

Postulaty z warsztatu „Dzieci sieci” i pokolenie filmu o 20:00

Potrzebne nam są:

• Edukacja na rzecz internetu: cyfrowa, "sieciowa" podstawa programowa;

• Edukacja publiczna - systemowe uczenie nowych kompetencji, ale też procesy nieformalne: dzieci uczą się funkcjonowania w sieci same;

• Edukacja dla "młodych" edukacja dla "dojrzałych". Pamiętanie o szansach i zagrożeniach;

• Misja publiczna: dostępność zasobów publicznych mediów publicznych;

• Dbanie o domenę publiczną, dobro wspólne jako kategoria wyznaczająca misję publiczną;

• Prawo nie może być martwe, ale pokolenie cyfrowe nie może też się bać;

• Polityka zorientowana na przyszłość: bieżące badania zjawisk, regulacja nie stanowiąca bariery dla procesów społecznych i kulturowych;

Postulaty z warsztatu Demokracja 2.0

Konieczna jest kompleksowa dyskusja na temat dialogu społecznego

• zobligowanie władz do wprowadzenia realnego systemu konsultacji społecznych (reforma prawa, prawo obywatela do odpowiedzi na propozycje)

• przeanalizowanie isniejacych dobrych praktyk konsultacji społecznych, audyt narzędzi i opracowanie na tej podstawie rozwiązań

Trzeba wzmocnić dialog i przepływ informacji wewnątrz administracji

• audyt dostępnych platform i baz danych publicznych w celu ich integracji i wymiany wiedzy w administracji

Potrzebne są też:

Edukacja obywatelska…

• edukacja na temat praw i obowiązków obywatela do uczestnictwa w procesach sprawowania władzy (wybory, konsultacje)

• rozszerzenie katalogu informacji na temat kandydatów w wyborach

…  zmiana prawa…

• zreformowanie regulacji prawnych dotyczących konsultacji społecznych oraz wysłuchania publicznego

… oraz stworzenie proaktywnego systemu monitorowania trendów społecznych i podjęcie dyskusji na temat zobligowania władzy do odpowiedzi

Do tego potrzebne są narzędzia:

• trzeba je opracowywać z aktywnym udziałem użytkowników

• efektywnie testować przed ich uruchomieniem

• nie można jednak fetyszyzować narzędzi elektronicznych w procesie udziału obywateli w sprawowaniu władzy

Postulaty z warsztatu o tym, jaka ma być umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami

• ACTA – nie jest dobrym kierunkiem regulacyjnym, zamraża nieprzystający do otoczenia społeczno-rynkowego system własności intelektualnej.

• Obecne regulacje prawno-autorskie wymagają doprecyzowania, zbyt dużo pojęć budzących wątpliwości interpretacyjne – to jest szkodliwe dla wszystkich uczestników obiegu kultury/contentu.

• Dozwolony użytek – konieczność doprecyzowania pojęcia dozwolonego użytku.

• Nie jest wskazane wydłużanie czasu ochrony majątkowych praw autorskich i pokrewnych.

• Zliberalizowaniu zapisów regulacji prawno-autorskiej towarzyszyć powinno doprecyzowanie systemu skutecznej egzekucji przeciwko naruszeniom praw własności intelektualnej dokonywanych dla celów zarobkowych.

• Należy w debacie odejść od pojęć nacechowanych emocjonalnie, rozmawiać rzeczowo i przejść z poziomu ideologii na poziom konkretnych rozwiązań.

• Jedną z odpowiedzi na problem łamania praw majątkowych jest zaoferowanie użytkownikom końcowym powszechnie dostępnego, na odpowiednim poziomie cenowy, rynkowego systemu dystrybucji dóbr kultury.

Stoimy na progu rewolucji - obecny stan jest nie do utrzymania.

 Postulaty z warsztatu Otwarty dostęp i biznes w sieci

• Usuwajmy ograniczenia prawne i instytucjonalne, utrudniające budowanie różnorodnych modeli biznesowych

• Zaakceptujmy różnorodność- nie da się ustandaryzować internetu- rozumieć go liniowo- uwzględniajmy interes konsumenta

• Bądźmy gotowi na zmianę, konieczna ciągła ewaluacja wdrożonych rozwiązań

• Wszelkie monopole stanowią zagrożenie dla rozwoju i wtórnie komercjalizują kulturę, naukę i inne obszary życia społecznego

• Treści naukowe i edukacyjne, finansowane ze środków publicznych powinny być dostępne w domenie publicznej (niezbędne są odpowiednie regulacje prawne)

• Dostęp do publicznych danych (statystyki, analizy, informacje etc.), będących w posiadaniu państwa, powinny być dostępne elektronicznie dla wszystkich na równych prawach

• Postęp technologii jest eksponencjalny

• Prawo coraz bardziej nie będzie nadążać za szybko zmieniającą się technologią

• Prawo nie może być kagańcem i musi umożliwiać wdrażanie rozwiązań i modeli, które nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć

• Tak jak w przypadku ewolucji- różnorodność może być jedyną formą adaptacji do szybko zmieniającej się rzeczywistości

• Ze względu na eksponencjalny postęp technologiczny i zachowania innowacyjności polskich firm, należy zapobiegać poszerzaniu możliwości patentowania oprogramowania

• Polskie firmy nie są gotowe na wojny patentowe- na świecie coraz częściej patenty stają się zwykłym narzędziem biznesowym

[gravityform id="10" name="Czy coś pominęliśmy?"]

Polecane aktualności