ITR: wracamy do pierwotnego zapisu punktu 3, z naciskiem na obronę wolności Internetu

„Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności” – tak będzie brzmiało stanowisko MAC w sprawie Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR), o których debatuje teraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU.

07.11.2012 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, wolność w internecie,

„Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności” – tak będzie brzmiało stanowisko MAC w sprawie Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR), o których debatuje teraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU.

Stanowisko to - projekt stanowiska rządu - jest wynikiem niedawnych warsztatów w MAC a także opinii wyrażonych w konsultacjach społecznych i głosów, jakie pojawiły się na ten temat w debacie publicznej. 

Polskie szerokie konsultacje społeczne zostały ogłoszone 2 sierpnia. Pod wpływem zgłoszonych argumentów przygotowaliśmy projekt stanowiska, które zakładało, że (stare stanowisko, które uległo zmianie)

„Rząd RP jest otwarty na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU o kwestie związane z Internetem dotyczące zarządzania nazwami domen, przydzielaniem numerów i adresów IP. W szczególności rząd jest otwarty na dyskusje związane z zapewnieniem większej demokratyzacji i transparentności w tym zakresie, w tym ograniczeniem ryzyka wpływania na zarządzanie Internetem przez pojedyncze państwa. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności”.

Jednak propozycja ta została odebrana jako zgoda MAC na zwiększanie uprawnień ITU w zarządzaniu internetem, dlatego doprecyzowujemy je tak, by nie budziło wątpliwości. Jeżeli chodzi o dyskusje związane z zapewnieniem większej demokratyzacji i transparentności w zarządzaniu internetem, są one istotne, jednakże nie odnoszą się specyficznie do ITRów, więc polskie stanowisko odnośnie ITRów nie jest odpowiednim miejscem, by podjąć ten wątek - w szczególności, iż nie chcemy by w tym kontekście rozmawiano o rozszerzaniu mandatu ITU.

Pod wpływem dyskusji na zorganizowanych przez MAC warsztatach 26 października  oraz głosów w debacie społecznej zmieniamy zapis na pierwotny, jednakże z mocniejszym naciskiem na konieczność ochrony praw podstawowych i wolności.

Dziękujemy wszystkim partnerom za udział w konsultacjach i w dyskusji.

Oto pełen projekt stanowiska Rządu:

1. Rząd RP stoi na stanowisku, że traktat w sprawie ITR powinien mieć charakter ogólnych zapisów/zasad/wytycznych dotyczących stricte zagadnień telekomunikacji międzynarodowej. W związku z tym Rząd RP nie popiera szczegółowych zapisów traktatu (zwłaszcza tych narzucających techniczne aspekty komunikacji międzynarodowej), które mogłyby ograniczać państwa członkowskie bądź dostawców usług telekomunikacyjnych.

2. Rząd RP popiera obecny zakres przedmiotowy ITR.

3. Polska nie zgadza się na przepisy rozszerzające mandat ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu.  Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności.

4. Rząd RP sprzeciwia się rozszerzeniu bezpośredniego obowiązywania traktatu na operatorów (w terminologii ITR "operating agencies").

5. Rząd RP sprzeciwia się nadaniu wiążącego charakteru zaleceniom ITU (obecnie zalecenia nie mają wiążącego charakteru) a także temu, by państwa członkowskie ITU oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych byli zobligowani do stosowania tych zaleceń.

6. Rząd RP popiera wszelkie propozycje respektujące suwerenność państw członkowskich Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) oraz sprzeciwia się propozycjom zapisów stojących w sprzeczności z prawodawstwem (acquis communautaire) Unii Europejskiej.

7. Rząd RP popiera dążenie do stworzenia mechanizmów współdziałania państw w celu przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa i integralności sieci i usług (koordynacji cyberdefence w sferze wymiany informacji), bez przyznawania dodatkowych uprawnień ITU;

8. Rząd RP popiera wszelkie zapisy odnoszące się do uszanowania Praw Człowieka w odniesieniu do międzynarodowych usług telekomunikacyjnych (uszanowanie zasady prywatności i swobody komunikacji oraz mając na uwadze powyższe, popiera zapisy mające na celu zwalczanie naruszeń bezpieczeństwa).

9. Rząd RP popiera dalsze prace nad propozycjami przeciwdziałającymi działaniom antykonkurencyjnym lub monopolistycznym.

10. Rząd RP popiera dalsze prace nad propozycjami odnoszącymi się do wzmocnienia ochrony interesów i praw konsumentów.

11. Rząd RP popiera wszelkie propozycje, które sprzyjają rozstrzyganiu sporów poprzez mechanizm uzgodnionych procedur w umowach prawa prywatnego.

12. Rząd RP popiera propozycje zapewniające ekonomicznie efektywne pobieranie opłat w komunikacji morskiej. Wskazuje przy tym, iż należy dołożyć starań, aby "propozycje zapewniające ekonomicznie efektywne pobieranie opłat w komunikacji morskiej" w odniesieniu do łączności publicznej, nie miały ekonomicznego wpływu na realizację przez statki morskie łączności w niebezpieczeństwie i łączności bezpieczeństwa (obecnie tego typu łączność jest bezpłatna). Wskazanie utrzymania Załącznika 2 do ITR.

13. Rząd RP popiera zachowanie zasady neutralności technologicznej w ITR.

14. Rząd RP popiera zachowanie prawa operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług w zakresie wolnorynkowych wyborów oraz operacyjnej i technologicznej wolności w świadczeniu międzynarodowych usług telekomunikacyjnych.

15. Rząd RP sprzeciwia się włączeniu przepisów dotyczących porozumień peeringowych czy nałożenia opłat za zakańczanie.

16. Rząd RP popiera wszelkie zmiany zmierzające do zapewnienia przejrzystego środowiska regulacji oraz dokładnej informacji odnośnie cen usług. Dodatkowo w opinii Rządu RP należy wspierać także podejście zakładające wyznaczanie stawek za połączenia w oparciu o koszty związane ze świadczeniem tych usług.

17. Rząd RP nie popiera propozycji, które miałyby na celu zobowiązanie Państw Członkowskich w ITR do wprowadzenia przepisów dotyczących spamu w krajowe porządki prawne. Popiera jednak działania zmierzające do zacieśniania współpracy w akcjach skierowanych na zwalczanie zjawiska spamu oraz do wymiany informacji dotyczących w/w zjawiska. Proponowane regulacje nie mogą stanowić podstawy do wprowadzeniem monitorowania przekazu legalnej informacji czy jej filtrowania.

 

 

Polecane aktualności