Efekty wdrażania 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka – informatyzacja ochrony zdrowia

Poniżej przedstawiamy informacje na temat projektów realizowanych w ramach 7 Osi POIG – blok tematyczny ochrona zdrowia.

04.09.2015 | e-administracja

Efekty wdrażania 7 osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka – informatyzacja ochrony zdrowia

Dzięki istotnemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Innowacyjna Gospodarka możliwe jest uruchomienie inwestycji w tak istotnym dla nas wszystkich sektorze, jakim jest ochrona zdrowia. Wsparcie to przyczyni się m.in. do zmian obejmujących wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, niezależnie od źródła finansowania udzielonych przez nich świadczeń zdrowotnych, czy ich formy organizacyjnej, poprzez informatyzację systemu ochrony zdrowia, dostarczenie rozwiązań umożliwiających m.in. przekazywanie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostęp do historii leczenia pacjentów (w tym m.in. wydanych recept, skierowań, zleceń), a także zintegrowanie rejestrów na platformie umożliwiającej sprawniejszy kontakt między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi związanymi z ochroną zdrowia.

Zakłada się, że dzięki inwestycji możliwe będzie usprawnienie procesów biznesowych w tych sektorze, a także związanych m.in. z obrotem produktami leczniczymi, zarządzaniem kadrą medyczną czy gromadzeniem informacji na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

 

Projekt: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania  Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)

Projekt P1 zakłada dostarczenie elektronicznej platformy, która udostępni szereg innowacyjnych usług, m.in. Internetowe Konto Pacjenta (aplikacja internetowa dająca dostęp do informacji o otrzymanych świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych jak i prywatnych i umożliwiająca sprawne zarządzenia i przeglądane historii leczenia), Portal informacyjny e-Zdrowie (praktyczne i sprawdzone centrum wiedzy dla pacjentów, pracowników medycznych i nie tylko To wiarygodne źródło informacji o usługodawcach, listach oczekujących na świadczenia oraz funkcjonowaniu systemów informacyjnych e-Zdrowie. Prócz tego, w jednym miejscu znajdą się aktualne wiadomości medyczne, raporty, statystyki i akty prawne z zakresu ochrony zdrowia. Za pośrednictwem serwisu będzie można zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Na Portalu znajdzie się również profilowana wyszukiwarka usługodawców i aptek, dzięki której będzie można znaleźć najbliższy zakład opieki zdrowotnej oraz aptekę wraz z dokładnym miejscem jej lokalizacji na mapie), elektroniczna recepta, skierowanie czy zlecenie.

Aktualnie trwają prace nad integracją i wdrożeniem systemów, za których odpowiedzialni są poszczególni wykonawcy.

Część I, konsorcjum firm CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. (w trakcie realizacji)

 • Integracja wszystkich podsystemów projektu
 • szyna usług oraz system administracji

Część II, Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. (zrealizowane)

 • budowa portalu ochrony zdrowia
 • aplikacja Internetowe Konto Pacjenta
 • aplikacje Usługodawców i Aptek, płatników i innych podmiotów

Część III, konsorcjum firm Asseco Poland S.A. i Kamsoft S.A. (zrealizowane)

 • system gromadzenia danych medycznych,
 • system obsługi rejestrów,
 • system weryfikacji i system wspomagania rozliczeń,

Część IV, Sygnity S.A. (zrealizowane)

 • hurtownia danych dla statystyk, analiz, raportów i monitoringu oraz
 • system wykrywania nadużyć

Portal e-zdrowie, poprzez który będzie możliwa rejestracja Internetowego Konta Pacjenta dostępny jest pod adresem http://ezdrowie.gov.pl/

 

Projekt: Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

Dzięki wsparciu z Programu Innowacyjna Gospodarka, zakończyła się realizacja projektu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), którego celem było umożliwienie elektroniczną obsługę spraw związanych z rejestracją podmiotów leczniczych, pozyskiwaniem informacji o podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia, elektroniczny kontakt tych podmiotów z administracją, a także pozyskiwanie informacji z rejestrów udostępnionych na Platformie P2. Platformę wytworzyło konsorcjum firm Rodan Systems S.A. (Lider) oraz PWPW S.A.

Do końca 2014 r. z Platformą P2 zintegrowanych zostało 8 rejestrów: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania, Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych, Rejestr Medycznie Wspieranej Prokreacji, System Informatyczny Rezydentur.

W 2015 r. planowane jest zintegrowanie kolejnych rejestrów - Centralnego Rejestru Farmaceutów oraz Rejestru Ratowników Medycznych, a także rejestrów jednostek funkcjonujących i współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Platforma dostępna jest pod linkiem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

 

Projekt: Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)

Projekt P4 ma usprawnić procesy biznesowe związane z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, a przyczyniających się w szczególności do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych czy dostępności leków.

Aktualnie trwają prace nad budową systemów, za których wytworzenie odpowiadają:

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.:

 • System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia – umożliwi podmiotom leczniczym poprzez elektronicznie udostępniony formularz, zgłoszenie posiadanych zasobów (m.in. sprzęt medyczny, wyroby medyczne oraz szczególne zadania przez nich realizowane).
 • System Monitorowania Zagrożeń – monitorowanie zagrożeń epidemiologicznych oraz zagrożeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi.
 • System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – umożliwienie gromadzenia informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego w tym elektroniczne składanie i ocenę wniosków na specjalizację.

Sygnity S.A.:

 • System Statystyki w Ochronie Zdrowia – zbieranie danych statystycznych od podmiotów związanych z sektorem zdrowia, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.
 • Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – m.in. usprawnienie​ ​monitorowania​ ​wielkości​ ​ ​i​ ​ciągłości​ ​dostaw​ ​leków​ ​refundowanych,​ poprzez​ ​usprawnienie​ ​obiegu​ ​informacji​ ​i​ ​danych​ ​między​ ​podmiotami​ odpowiedzialnymi​ a​ ​Głównym​ ​Inspektoratem​ ​Farmaceutycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią, w której w sposób graficzny przedstawiamy więcej informacji o wspomnianych wyżej projektach.

Więcej informacji podsumowujących wdrażanie 7 osi POIG dostępnych jest również pod tym linkiem.

Polecane aktualności