Dostęp do Państwowego Rejestru Granic będzie powszechny i nieodpłatny

10.01.2012 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów | TAGI: otwarte zasoby, Państwo 2.0, zasoby

Rada Ministrów na wniosek MAC przyjęła 10 stycznia projekt nowego rozporządzenia o Rejestrze. Dostep do niego - czyli podgląd danych - ma być bezpłatny. Rejestr  ma gromadzić więcej danych niż dotychczas - i to wedle ściśle opisanego w rozporządzeniu standardu. Dane będą systematycznie aktualizowane o wszelkie zmiany granic i adresów.

W rejestrze - zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne - mają się znaleźć dane o granicach:

  • województw, powiatów i gmin - wraz z danymi adresowymi pochodzącymi z ewidencji miejscowości ulic i adresów (jednocześnie rozporządzeniem MAC został ujednolicony standard zbierania i aktualizowania tych danych)
  • zasięgu sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych) oraz wojewódzkich sądów administracyjnych
  • zasięgu prokuratur: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych
  • obszarów działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej
  • właściwości miejscowej archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich
  • pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego, granic portów i przystani morskich, granic red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, granicy morza terytorialnego RP, granicy wyłącznej strefy ekonomicznej, granic morskich wód wewnętrznych
  • rejonów statystycznych i obwodów spisowych - GUS

Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego kraju rozbudowywany będzie we współpracy z instytucjami i resortami, które są odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych granic.  Prace nad rozbudowaniem rejestru są już prowadzone w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i finansowane z tych środków.

Polecane aktualności